پشتیبانی شیراز حساب پشتیبانی شیراز حساب به دو صورت انجام می گیرد رایگان و غیر رایگان.

پشتیبانی شیراز حساب

پشتیبانی شیراز حساب به دو صورت انجام می گیرد رایگان و غیر رایگان.

برای دریافت پشتیبانی رایگان شما باید از طریق انجمن اقدام کنید. (ورود به انجمن)

برای دریافت پشتیبانی ویژه و خاص می توانید از طریق سیستم تیکت اقدام کنید.(ارسال تیکت)